Category: Intervjuer

Del 3: Hur drivs TF2-Sverige?

2010-04-21 | By | 33 Comments

Som i alla grupper måste TF2-Sverige, även om det är en väldigt lös sammanslutning, ha ledare. Men vilka är då dessa? Definitionen för ledarskap är som följer:

En ledare är en person som strukturerar och överblickar arbetet och/eller levernet i en grupp människor.
(Wikipedia)

Att hitta en enda individ som leder hela den svenska TF2-scenen kan dock vara svårt. I realiteten är nog ”TF2-Sverige” mer av en anarki, beståendes av flera olika oberoende enheter som i viss mån samarbetar med varandra. De enheter vi kan få fram klart är då klaner (och servrar), ligor och nyhetstjänster. Dessa är de som sammarbeter för att skapa en enhet vilken vi kan kalla ”communityn”. Utöver dessa skulle man även kunna lägga till Valve som en enhet, eftersom det är de som utvecklar och underhåller spelet. Efter detta tillägg kan vi även visa på att det förekommer icke-svenska ledargestalter i TF2-Sverige, vilket leder till frågan: Finns TF2-Sverige? Vi har norsk-svenska klaner, utländska företag och brittiska ETF2L-admins som tar beslut vi får rätta oss efter. Alla dessa är influenser som inte har ett svenskt ursprung men ändå gör drastisk påverkan på de svenskar som deltar i spelet.

Om jag då ska förtydliga mig är det jag med TF2-Sverige syftar på de svenska spelarna. Med dessa klanerna och communityn. Nu när vi då fastställt en definition av det TF2-Sverige som jag i denna artikel syftar på, kan jag gå vidare och komma till saken. Vilka är de människor som styr TF2-Sverige? Eller rättare sagt, vilka är de personer som när de samverkar skapar den community som Sverige är i TF2. Precis som Aftonbladets artiklar över sveriges mäktigaste män tänkte jag nu försöka analysera TF2-Sveriges mäktigaste personer. Värt att nämna kan vara att ”topp-skills” och liknande inte är medräknade. Artikeln fokuserar på de som ligger bakom TF2-Sverige, de som gör att communityn finns och att det finns saker att prata om, bli arg på och möjliggöra communityns existens. Självklart är det positivt att ha skill, men utan servrar och utan kommunikation skulle det då bara vara ensamma spelare  – och ingen community.

Följande personer (listade utan någon som helst ordning) verkar vara de sex som har störst inflytande i TF2-Sverige enligt min definition ovan. Att få fram namnen var svårt, då många personer jag pratade med inte hade någon aning. Listan under är baserad på de intervjuer som gav nåt och vilka kontributioner personerna gjort (hur ofta de syns i media, om de omtalas etc). Jag har begränsat det hela till sex personer, eftersom det är ett jämnt antal och att ställningen efter ett tag blev ganska spridd över många personer, så att göra listan mindre verkade mer sjyst än att lista massor och sedan utesluta vissa.

Gryzor

Genom sin vassa tunga och uppror mot etablisimanget (ETF2L) har Gryzor tagit platsen som TF2-Sveriges martyr och den som vågar träda fram och påpeka orättvisorna.

“Hur ser du på din kontribution till TF2-Sverige?”
TF2-sverige vet jag inte, var mer QWTF som jag gjorde saker för “scenen” som stort.
Således bölar jag en jävla massa idag, bara för att jag TROR mig veta hur det skall fungera på ett ungefär :P

weqo

Tidigarare ETF2L-admin och aktiv inom TF2-communityn är Broders weqo en person folk lyssnar till och som tas på allvar.

“Hur ser du på din kontribution till TF2-Sverige?”
ber du mig att skriva fina saker om mig själv?
jag kan mer svara genom att säga att jag aldrig direkt specifikt försökt göra så mycket för “TF2-Sverige” utan all tid jag lagt ner på TF2 har vart för communitiet i stort.. anser inte riktigt att jag har haft en stor roll bland svenskarna

Slicke

Den svenska Wireplay-adminen, tillika huvudadmin för Utmaning och skribent på OG.se. (Även om det är frestande tänker jag inte skriva en analys av mig själv pga pressneutralitetssyften – om jag ens borde vara här kan även ifrågasättas :D)

“Hur ser du på din kontribution till TF2-Sverige?”
jak akn stava

Ulv

Ständigt aktiv, både inom spelet, irc och med inlägg på onlinegamer.se är ulv en av de som formar TF2-Sverige.

“Hur ser du på din kontribution till TF2-Sverige?”
gah, ska jag bedöma mig själv?
det kan jag inte företa mig

Garm3n

Garm3n som även han bedriver nyhetsverksamhet är en annan person som har kontroll över vad vi får veta (och inte veta)

“Hur ser du på din kontribution till TF2-Sverige?”
“Driver sidan TF2 Sverige, där jag försöker så gott jag bistå den svenska gemenskapen”

Marjasin

Marjasin har genom åren haft sina IPRED-servrar uppe och på så sätt låtit klaner utan servrar spela PCWer och delta i ligor.
Tyvärr kunde inte Marjasin nås för en kommentar, men hatE kunde nås för ett omdömme:

?`hatE: skön kille :D

Jag vill inte att någon ska bli ledsen för att de saknas, listan är baserad på åtaganden plus hur ofta personerna syns i media och hur många som ”talar om dem”. Notera även att hur bra skill man har eller hur man spelar in-game inte räknas in. Det är möjligt att någon missats, sorry i så fall :)

Således kan vi sammanfatta att ledningen av TF2-Sverige i stort består av journalister, admins och folk som lägger ned sin egen tid och pengar för att hjälpa communityn. Det finns ingen gubbe med långt skägg och hatt som bestämmer och tar besluten. Det ligger till spelarna att driva TF2-Sverige framåt, med hjälp av de som tagit ett lite extra ansvar för att se till att information sprids, saker organiseras och som ställer sina resurser till förfogande och delar med sig så att andra kan få ut det bästa av spelet.

Tillsammans med volontärer, spelare och spelets utvecklare formas det vi kallar TF2-Sverige och vi är alla en del av det. Varken vi vill eller inte. Det viktiga är att ha roligt, vara trevliga och driva oss framåt. Tillsammans är vi starka.As all groups, even if it’s a very loosly held togeather such, TF2 Sweden must be lead. But who leads it?
The definition of leadership is:

process of social influence in which one person can enlist the aid and support of others in the accomplishment of a common task.
(Wikipedia)

Finding a single individual which leads the entire TF2 scene can however be a hard task. In reality, ”TF2 Sweden” is more of an anarchy, consisting of multiple independent units which to some point interact with eachother. The units which we can take out and label of these are clans (and servers), leagues and news services. Thesse work togeather to create a unit which we in common speech call the “community”. In addition to these Valve could also be added as a unit, since they develop and maintain the game. This addition would also suggest that there are non-Swedish leader figures in TF2 Sweden, this now poses the question: Is there a TF2 Sweden? We have norwegian-swedish clans, foregin companies and british ETF2L-admins which take decisions which we are then expected to follow. All of these influences are non-Swedish, but they still have a large impact on the Swedes playing the game.

To make myself clear, TF2 Sweden is in my eyes the Swedish gamers. With these the clans, and the community. Now when we have finally defined TF2 Sweden, as I think of it, it’s time for me to move on and get to the point. Who are the people that run TF2 Sweden? Or rather, who are the people that when they work togeather cause the community which Sweden is in TF2 to exist. Just like the tabloids’ articles over the most powerful men, I’m about to analyze TF2 Sweden’s most powerful people. Please note that ”top-skills” and such merits have not been counted into the results. The article focuses on those who are behind TF2 Sweden, they who make the community exist and makes sure theres something to gossip about, be mad at and in general make the community’s existance possible. Of course skill can be a positive thing, but without servers and communication we’d all just be lone players – and no community.

These people (listed without any real order) seems to be the six most influental people in TF2 Sweden, following my definition above. Coming up with these names wasn’t easy, as many people I spoke with had no idea regarding the issue. The list is based on interviews I’ve conducted that provided answers and contributions made by the people (how often they’re seen in the media, if they’re spoken of frequently etc). I’ve limited the list to six people, since it’s an even number and that the rating went kind of spread over many people after a while, so making a small list seemed more fair than making a large list and excluding a few.

Gryzor

Using his sharp toungue and revolting towards the establishment (ETF2L) Gryzor has taken the position as the martyr of TF2 Sweden, taking it upon himself to stand forward and expose injustice.

“How do you view your own contribution to TF2 Sweden”
I don’t know about TF2 Sweden, was more QWTF which I made things for the “scene” in large.
Thus I’m whining a hell of a lot today, simply because I BELIEVE that I know how stuff should work :P

weqo

Former ETF2L-admin and active within the TF2 -community, Broder’s weqo is a person people listen to and trust.

“How do you view your own contribution to TF2 Sweden”
are you asking me to write pretty things about myself?
I could answer by saying that I never specifically intended to do much for “TF2 Sweden” at all, all the the I’ve spent on TF2 has been for the community in general… don’t really see myself as having a large role for the Swedes

Slicke

Swedish Wireplay admin, along with head admin for Utmaning and writer at OG.se. (How tempting it might be, I dont intend to analyze myself as that might quesiton my press neutrality principles – which might be questioned simply by me being on this list :D)

“How do you view your own contribution to TF2 Sweden”
I acn spel

Ulv

Always active, both in game, irc and with posts on onlinegamer.se, ulv is one of the foundations of TF2 Sweden.

“How do you view your own contribution to TF2 Sweden”
gah, am I supposed to rate myself?
that I cannot do

Garm3n

Garm3n is another newswriter who excersises control over what news we get to know about (and what we dont)

“How do you view your own contribution to TF2 Sweden”
“Running the website TF2 Sverige, where I try to contribute to the swedish community according to my ability”

Marjasin

Marjasin has through the years been providing his IPRED servers so that clans without servers can play scrims and participate in leagues.
Sadly Marjasin could not be reached for a comment, however hatE could be reached for an evaluation:

?`hatE: sweet dude :D

I don’t intend for anyone to feel sad or put aside if they’re missing. The list is based on positions of power and who people speak of. Please note again that skill in-game does NOT quality here. And yeah, someone’s probably missing – sorry for that :)

Thus we can conclude that TF2 Sweden is led by jouralists, admins and people which spend their free time and money to contribute to the community. There’s no old man with a beard and hat which dictate what’s to be and what’s right. It’s up to the gamers to make TF2 Sweden progress, with some help from those who have taken the extra responsibility to make sure the word spreads, things organise and put their resources up for others to use so everyone can have a good time.

Togeather with those doing volontary work, gamers and the game developers the entity which we choose to call TF2 Sweden is formed and we’re all part of it. It doesn’t matter if we chose to be or not. What’s important is that we choose to have fun, be nice and progress. Togeather we stand strong.

insomnia 40

2010-04-21 | By | 18 Comments

Med i39 avslutad, kan vi redan nu blicka fram emot i40. i39 blev som vi alla antagligen märkt, en medial succé. Medans finalen redan var avgjord, manade dignitas Darn på publiken att övertyga wizzo (ägaren av Multiplay) att låta en andra karta spelas i finalen. wizzo gav klartecken för ett femton minuter långt extranummer som bjöd på allt. Och lite därtill.

dignitas/Darn och dignitas/bybben under finalen mot Power Gaming.

i39 har lovordats av TF2-communityt och prisats som en ynka ljusstrimma av hopp i den annars relativt dystra och mörka TF2-scenen. Jimmy Breeze idoga arbete på Cadred.org under i39 har fått upp ögonen för TF2 hos många andra än den förväntade läsarskaran.

TF2:s prispott på i39 var liten i jämförelse med t.ex. amerikanska Lan-finalen av ESEA:s femte säsong som låg på 1,500 $. Speciellt med tanke på att det bara var fyra lag närvarande på finalen. Även om standarden på lagen var betydligt högre på andra sidan dammen än här, så borde en så stor organisation som Multiplay kunna erbjuda något bättre. wizzo kommenterade även detta när han gav checken till dignitas, “that’ll buy you about two pints in the bar later”. Även om TF2 tog störst plats på i39 fick vi inte den respons från ledningen i form av prispengar och bevakning som vi kanske var värda.

Vi tog kontakt med Tapley, den ena hälften av administrationen av TF2 på i40.

Hi Tapley, please start things off with a short and sweet introduction of yourself.

-“Hi there I’m Mike “Tapley” Tapley (Original i know :) ) I’m 23 and currently living in Sunny ol’ England. Just finished University now working in IT and I enjoy peanut butter, cuddles and hand holding.”

Mike "Tapley" Tapley

Additional to that, as the topic is i40. How are you related to the i-series?

-“I think I started going to the I events about a year and a bit ago at i34 with ^wotr^2 – Loved every minute of it, drinking/laughing/gaming with friends IRL and after some bad admin decisions ruined the fun of TF2 at i37 I decided to show them how it was done.

What are your goals and expectations of i40?

-“To make it the biggest ever TF2 tournament of course! I believe we’re well on course to doing that, so far 34 teams have signed up in my ETF2L post, but I know there are over 40 teams attending. Aside from the tournament itself my main aim is just to make sure everyone has a wicked time when they’re not playing TF2. Getting everyone involved from whatever country, whatever clan. The fun we had at i39 has only spurred more people who were unsure to come!”

Considering the massive support from the community, have the management of the i-series finally understood how big TF2 can be, the final of i39 must have made an impact on wizzo for example?

-“Yep indeed, secretly all the management play TF2 publics and love the game. We’ve finally shown that it can attract big Multi-Gaming-Organizations and teams to the event and also in large numbers, so they’ve gotten behind us 100% for this. It’s a tremendous spectator game as well; the TF2 final had almost twice as many people watching than any other game. Then at the end of the final when everyone (I mean everyone) started chanting (ONE MORE MAP, ONE MORE MAP). I went over to wizzo and said “Shall we?” He gave the nod and the crowd erupted. That’s when we knew TF2 had arrived.”

Will this reflect in the prize pot of i40?

-“Well the prize pot is depended on two things – Sponsors and Multiplay. Multiplay gave us 1,500 £ of their own money for the last tournament. If we get over 48 teams it’ll go up to £2500 I think, maybe less teams as TF2 is 6v6 rather than 5v5. Then it’s just getting a sponsor to help us get more. The i39 tournament and final will hopefully secure one, especially if they watch that epic VOD, then perhaps another 500/1,000 £ into the mixer. But pure speculation at the moment.”

We have all probably seen the “Early Early Bird” offer you announced, has it given any result? What are we to expect at
i40?

-“Considering TF2 had about 120 players at i39 and we’ve already (4 months before the LAN starts) got about 250 booked up and paid, yep I’d say it worked! I would expect/hope for 40 teams and over 300 players.”

Have you gotten any interest from teams across the pond? Rumors are that compLexity and/or Evil Geniuses will attend? Can you confirm or deny anything in that matter?”

-“I wouldn’t say confirmed as they haven’t paid yet, but many other organizations are actually helping other teams where possible to get them to attend, big shout out to ODEE from dignitas and X-Man from TCM who are doing a lot to help out. I’d say we’ve a good chance of coL and EG coming and also rumors of a mystery top OZ team too.”

Hypothetically, say a Swedish team will attend i40; in what way will you treat them?

-“A Swedish female team?!? Zing!”

Varför ska vi då bry oss om i40? Jag har inga pengar att åka dit och verkligen inget intresse att svetta ner mig i en motbjudande LAN-lokal. Jo, även om du inte kan ansluta till LAN:et, så kan du visa ditt stöd för TF2 genom att till exempel kommentera artiklar på Cadred.org, enligt Jimmy Breeze är det allt de ansvariga tittar på. Att överbefolka SourceTV:n ger alltid fina tittarsiffror för Tapley och Mole att hänvisa till.

i40 101:

– insomnia 40 kommer i vanlig ordning anordnas i Newbury.

– Det finns båda BYOC (Bring your own computer) och TUP (Turn Up and Play), det senare alternativet är aningen dyrare än de 72 £ (höjs till 90 £ inom en vecka!) du får betala för en BYOC-plats.

– LAN:et pågår i fyra dagar, 27:e till 30:e augusti där TF2 finalen antas spelas den 29:e.

Det glada TF2-gänget under i39.

Alla bilder tillhör Fakkelbrigade

Del 2: Hur fortsätter kampen i TF2-Sverige?

2010-04-20 | By | 21 Comments

I och med ETF2Ls stundande avslut står den svenska TF2-scenen inför både Wireplay och sommarlov. TF2-Sverige har dragits med klaner som droppat, spelare som flyttat och omorganisationer. För att få en glimt av framtiden har jag sökt de klaner som spelade klart ETF2L och gjort en kort intervju med någon från varje. Eftersom jag tidigare gjort en artikel om ”TF2-Sverige” tänkte jag även att detta kan bli en artikelserie, där denna artikel då är del 2!

De frågor som ställdes till klanerna var: “Hur tycker du att säsongen har gått? Vad var bra, vad behöver förbättras?”, “Vad är era planer inför nästa säsong?” och “Hur ser du till din egen insats, är du nöjd?”. Den sista frågar är då riktad till personen som svarade för klanen.

(Före detta?) Northwave

Den som representerar nwave är Tocsix, som just kommit ur ett parti Assasin’s Creed 2. Målet har varit att hålla sig kvar i division 2, vilket klanen uppfyllt och känner sig mer än nöjda med. Det som behöver förbättras är lagspelet då många från den ursprungliga uppställningen inte finns kvar.
Det mål som klanen nu strävar mot är att komma upp till den eftertraktade division 1.
När han tänker tillbaka på sina egna insatser svarar Tocsix ”Som alla så har jag mina dåliga dagar och mina bra men generelt sätt är jag nöjd”

Swedish Gentlemen

Alla våras mys-soldat Larsa är det jag når i SG. Generellt beskriver Larsa säsongen kort och konsist med ordet ”fnaskigt”. Larsa vill med respekt för laget inte gå in på vad som kan göras bättre utan nöjer sig med att säga att han gillade de stunder då laget fungerade ihop, vilket var lite ”då och då”. Efter uttalandet lägger även Larsa till att han inte anser sig själv vara lämpad som intervjuobjekt – vilket jag bestrider då jag tycker intervjun går ganska smidigt framåt.
Tyvärr har inte Larsa någon insikt i SG:s planer för nästa säsong, men han bedömer sin egen insats som ”ok, har väl inte sumpat allt för mycket på matcherna”

After Effects / Björnligan

Defur är på andra sidan tråden när jag ”ringer”. Defur är pratsam av sig och intervjun var ett mycket trevligt intervjuoff..inervjuobjekt. Defur berättar att Björnligan är ett lag som präglats av mycket förändring och att laget inte vart komplett, i sin nuvarande utformning, för ens de tre sista matcherna i ETF2L. Defur tror även att den nya lineupen kan visa sig stanna ett längre tag – vilket skulle göra Björnligan till en av de stabilare klanerna.
Tyvärr tycker inte Defur att resultaten som klanen presterat inte är så tipp-topp men han är övertygad om att klanen har resurserna som krävs för att visa framfötterna nästa säsong.
Till nästa säsong ska Björnligan  ”nöta, nöta och nöta” och jobba på att fungera som ett lag. Som en kick-off har klanmedlemmarna även lagt till varandra på Ansiktsbok (eng. ”Facebook”). Björnligan satsar nu för att nå divison 3 nästa säsong.
Att utvärdera sig själv tycker Defur kan vara knepigt då han bytt klasser tre gånger, men nu verkar det som att han ska nöta in scout och få stabilitet i vilken klass han spelar.

Unaimed 2

Medicen hAim (känd från ”meck och pyssel hos haim”) är U2s representant i denna artikel. Med korta och effektiva svar ger han besked om U2s status. ”Dugligt” har det gått för U2, lagsammanhållningen är bra men träningarna måste förbättras säger han. Nästa säsong tänker U2 vinna divisionen. hAim är nöjd med sin insats, men tränat lite mer kunde han nog gjort säger han.

3D

För 3D svarar FoSSen – killen med mysdialekt (se göteborska). Säsongen började sådär, 3D fick en förlust som de inte hade räknat med – dock taggade denna laget att lägga in en högre växel. Ett intensivt taktikarbete inleddes med alla 9 i laget och efter halva säsongen valde laget att lämna Exhale-communityn. Enligt FoSSen visade sig detta beslut vara ett lyckat sådant, även om de förlorade en del resurser. 3D får dock stöd av dice och FoSSen vill gärna hälsa följande till honom: ”tack igen dice!!!”.
Om alla i klanen taggar och ökar lite i skill tror 3D sig kunna göra en bra säsong i divison 5. FoSSens egen insats har han svårt att bedöma, om han stannar med medicen istället för att fragga så att denne inte dör och är glad så är FoSSen nöjd. Som avslutande ord ber FoSSen att tillägga: ”vill tacka alla i 3D för deras stora hjärtan och engagemang <3 love you all!!!!”.

Horde of Goats

Spank var den get jag hittade ute på betesfältet när jag var ute och spejade efter någon att intervjua. Spank tycker att starten på säsongen var trist då motståndet var svårt och att hela divisionen bestod av många lag som var svåra att placera, ”alla lag hade nog blivit tippade vinnare minst 3 gånger” säger Spank. Mycket av tiden gick senare åt att hitta fel i spelet och undvika att lämna TF2 i ren desperation. Mot slutet insåg HoG att deras individuella DM-skills inte skulle vinna divisionen och nötte på med lagarbete och taktik vilket ledde till att medlemmarna åter igen tyckte det var roligt att spela.
Den närmaste tiden har HoG inga direkta mål, utan hanterar saker som de kommer. HoG vill även stanna i div 3 nästa säsong och bygga upp lagspelet innan de avancerar. Spank lägger dock till att div 2 eventuellt kan bli aktuellt nu då de har FF63 som high+ huntsmansniper.
När jag frågar om hur Spank ser sin egen insatts tycker han att jag stör middagsron men jag får ändå ett svar efter ett tag. ”Mediokert” beskriver Spank sitt spel, 5,5/10 säger han. Dock säger han att det är svårt att spela som nytt lag utan teamplay och utan att alla känner sig säkra i sina platser.

Team Onlinegamer

Q är det som svarar för og.se (medicen, inte den omnipotenta figuren i ”Star Trek”. Dock kan det juvara möjligt att Q tagit form som og.se:s medic). Q tycker att säsongen har gått bra rent allmänt och att laget spelade så bra som de hade hoppats, även om enstaka banor kunde visa sig vara problematiska. Laget utvecklas bra och lagarbetet blir bättre och bättre samtidigt som medlemmarna utvecklas. Dock har laget en tendens att ibland vara långsamma vilket behöver bättras och ännu mer självsäkerhet kan inte heller skada.
Q hoppas att få se og.se i division 4 nästa säsong, även om det inte är hugget i sten. En av de viktigaste uppgifterna för og är nu att hitta en ny demoman efter det att numlocked lämnat. Den närmaste tiden kommer og inte att spela i någon liga utan satsa mer på PCWer och ”lolmixar”, säger Q som är säker på att de inte kommer bli överkörda – oberoende på vilken division de hamnar i här näst.
Om Q får titta på sin egen insats är han nöjd med att börja bli av med sina ”combat medic”-tendenser.

Gurka

För gurka svarar Läderlappen batman. Huruvida han sitter i batmobilen via 3G-modem eller i grottan får dock förbli okänt. Efter en del spaning och utomordentligt journalistarbete har jag även lyckats fastställa batmans identitet till ”victor…”. Vitctor tycker i varje fall att säsongen började bra pga deras nya spelare zyzo och dan vilket gav laget en stabil lineup. Den första vinsten gav klanen ett ”glädjerus” och motiverade laget att satsa, tyvärr höll inte den goda turen utan det började gå nedför efter ett tag och motivationen gick ned. Det blev svårt att hitta tider för matcher då de övriga medlemmarna var långsamma på att svara ledarna.  Efter att ha klagat på att möta ett gäng dryga portugiser lägger victor till: ”Enligt min åsikt så hade iaf matcherna gått relativt bra och man kunde känna sig nöjd över de poäng vi tjänade in.”
Det problem som sedan uppstod var att Gurka förlorade en medlem, vilket gjorde att matcher fick skjutas upp. Nu har dock Gurka kommit ikapp och spelmässigt tycker Victor att det nu går ”skitbra”.
Framtiden för Gurka den närmaste tiden är osäker eftersom sommaren är nära, men ”man ska aldrig säga aldrig” säger Victor.
När vi ser på Victors egen insats under säsongen säger han att han känner sig mycket nöjd både med spelet och det han gjort för klanen. När det går bra tycker han sig vara drivande och positiv i Mumble, det enda negativa skulle vara om det går dåligt för då kan han surna till.

Broder

Weqo når jag från Broder just innan en match. Även här var det positiva vibbar, weqo tycker säsongen har gått bra – bara en enda map förlorad. Weqo säger även att deras resultat talar för sig själva och lägger till: ”Vi har endast tappat poäng på A/D maps med en förlust på gorge, oavgjord på gorge och en på gravelpit.”
Broder räknar nu med att komma upp i division 1, där planen är att spela så bra som möjligt. Tyvärr tror han inte att dom kommer vinna, men en placering i den övre halvan av tabellen tror weqo att de kan åstadkomma.
Sitt eget spel kallar han ”blandat”, för det mesta har han presterat men soldier-teamworket har inte vart perfekt och måste slipas på. ”I Fragga-mått har jag nog presterat väldigt bra, dvs överlag rätt många kills.” lägger han till i slutet.

VATIC,  Standarta, Team X, FADER, kunde inte nås för en kommentarNot much time is left until the ETF2L’s current season reaches it’s end and the Swedish TF2 scene stands in for both Wireplay and summer holidays. TF2 Sweden has been facing clans dropping, players moving and re-organisations. To get a peek of what’s ahead, I have tried to reach a member of each clan that completed the ETF2L and made a short interview from someone in each of them. Since I previously made an article about ”TF2 Sweden” I was also thinking of making it into a series, this being part 2!

Each clan were asked: “Hur tycker du att säsongen har gått? Vad var bra, vad behöver förbättras?”, “Vad är era planer inför nästa säsong?” and “Hur ser du till din egen insats, är du nöjd?”.
English meaning: “How did you think the season went? What was good, what needs to be made better?”, “What are your plans for next season?” and “Looking at your own contribution, are you satisfied?”

The last question being directed to the person represeinting the clan and not the clan itself.

(Former?) Northwave

Representing nwave is Tocsix, who has just finished a game of Assasin’s Creed 2. The goal was to stay in division 2, which the clan fullfilled and feels more than satisfied with. What needs approving is the teamplay as many of the original players have left.
The goal the clan has now is to reach up to division 1.
Thinking of his own efforts, Tocsix says ”As everyone else I have my bad and good days, but in general I’m satisfied”

Swedish Gentlemen

All our cuddle-soldier Larsa is it I get in touch with from SG. In general Larsa describes the season short and precise using the word ”fnaskigt” (=”whory”). Larsa does not, with respect to his team, go further into what went wrong or what can be approved but settles with saying that he enjoyed playing those games when the team worked well togeather, which was “now and then”. After the statement Larsa adds that he does not think that he is suited to be used as a subject with which one holds an interview – which I strongly protest as I feel that the interview is actually going rather smooth.
When it comes to future plans for SG, Larsa doesn’t know, but he says his own efforts where ”ok, guess I haven’t made too much of a mess during the games”

After Effects / Björnligan

Defur is on the other end of the line when I ”call”. Defur feels like talking and proves to be quite an excellent interview victi..subject. Defur tells me that Björnligan is a team which have faced alot of changes recently and that it wasn’t complete, in it’s current formation, until the last three ETF2L games. Defur thinks however that the new lineup might be here to stay and that the clan could turn out as one of those old stabile ones.
Sadly Defur doesn’t think the results are in their favour but he is sure that the new lineup has the needed resources to make the next season a good one.
Until next season Björnligan’s goal is to  ”bash, bash and bash” and bash in what is needed to become a good team. In addition, the clan has held something of a kick-off; where the clan members have added eachother on Facébouque (that’s french for Facebook?). Divison 3 is where they now heading.
Defur cannot quite evaulate himself as he has been changing classes three times, but what’s next now is to bash in scouting and getting something solid on which he can develop as a scout.

Unaimed 2

Medic hAim (known from ”meck och pyssel hos haim” – a video on youtube) is U2’s representative. With short and effectuve answers he reports on U2’s status. ”Dugligt” (“It works”) is how he describes U2’s state, the team works togeather but the trainings aren’t taken seriousley he says. U2 intends to win their division nex time and hAim is satisfied with himself. However, a little more training wouldn’t hurt, he adds.

3D

When comming to 3D FoSSen answers – the guy with the hugging-and-cuddling accent (see göteborska). The season started so-so, 3D was faced with a loss they hadn’t expected – the loss however made the team focus more and work better. 3D started with some intense tactic work, all 9 of them, and after half the season 3D decided to part from the Exhale community. According to FoSSen this prove to be a very good choise, even if they lost some resources provided by Exhale. 3D is however now being supported by dice, and Fossen wants me to forward: ”thanks again dice!!!”.
If everyone increases their skill a little bit 3D thinks they’re gonna do well in division 5. FoSSen’s own addition is hard to pin-point, he says he’s happy as long as he doesnt leave the medic for easy frags. If the medic is alive and happy – so is FoSSen. Just before we’re done, he asks to add: ”wanna thank everyone in 3D for their bug hearts and effort <3 love you all!!!!”.

Horde of Goats

Spank was it that I found out on the field when I was scouting for an interview. Spank thinks the season started bad, due to difficult opponents and that the division was very messy, ”I think all teams had been expected to win at least 3 times” says Spank. A lot of time was used to find errors and some almost left TF2 in pure desperation. Towards the end HoG realised that individual DM skills wouldn’t win the division and after intense teamwork training the clan found joy in playing again.
In the closest time HoG has no real goals, they’ll take things as they happen. HoG also whishes to remain in div 3 next season and build the team play up before advancing. Spank however says that it’s not impossible they’ll enter div 2 now when having FF63 as high+ huntsman sniper.
Asking Spank about whow he views himself, I am informed that I’m disturbing his dinner peace but he choses to reply anyway. ”Mediocre” he says, “5,5/10”.  He also says that playing in a new clan without pactised teamplay and everyone knowing their spot is hard.

Team Onlinegamer

Q is it answering for og.se (the medic, not the omnipotent figure in ”Star Trek”. Unless ofcourse Q has taken shape as og.se’s medic). Q thinks that the season has went well in general and that the team performed as hoped, even if some maps proved to be difficult. The team is involving and the teamplay is getting better and better along with the members evolving. A problem is that the team is slow when it needs to push, and some more self-esteem cannot hurt either.
Q hopes to see og.se in division 4 next season, even if that’s not cut in stone. One of og’s biggest tasks is now to find a replacement demoman for numlocked. The comming time, og will not participate in any league – just PCWs and “lolmixes”, says Q – who is certain they will not get runover, independent of division next season.
If Q gets to judge himself he is pleased that his ”combat medic” sprees are getting fewer.

Gurka

Batman answers for Gurka. If it’s from the batmobile via 3G-modem or in the cave remains unknown. After some scouting and damn fine journalistic work I have also managed to reveal the identity of batman: “victor…”. Vitctor thinks they had a good start due to their new recruits zyzo and dan who gave the team a stabile lineup. The first win gave the clan a real joy fever and motivated them to put it all in, sadly the good fortune didn’t last and things started getting bad – taking motivation with it. Finding times to play got harder and harder and tension arose between the leaders and members. Victors starts complaining about annoying Portugese people they played, and then adds: ”IMO the game have at least went kinda good and I could feel satisfied over the points we earned.”
The problem which then was added was Gurka loosing a member, so games had to be postponed. Gurka are however now up and kicking and  Victor says things are going ”damn well”.
Due to the upcomming summer the future is uncertain, but ”never say never” says Victor.
Victor feels very satisfied with both his efforts for the clan and in the game. He’s cheery in Mumble, at least as long as things go well…

Broder

Weqo answers just before Broder is about to play. Positive vibes comes flowing from him aswell. weqo thinks they made a good season – only one map lost. Weqo also adds that the results speal for themselves: ”We have only lost points on A/D maps with one loss on gorge, tie on gorge and one on gravelpit.”
Broder is now counting on making division 1, where the plan is to make their best. Sadly he doesn’t think they will win, but a position in the upper part of the table is resonable to aim for, weqo says.
He calls his own game ”mixed”, he’s put a good effort in mostly but the soldier teamwork hasn’t been perfect. ”In Fragga-measures I think I’ve performed very well, that is many kills in general” he adds in the end.

VATIC,  Standarta, Team X, FADER, could not be contacted to comment.

Uppvärmningssnack inför Nwave vs. Chaotic Community

2010-03-22 | By | 12 Comments

Ikväll spelar Northwave en av säsongens kanske viktigaste matcher mot Chaotic Communitys bättre lag i ETF2L:s division två. Efter en oturlig start med sex tappade poäng mot droppade Carpe Diem behöver n-wave ta sex friska pinnar för att hänga med tabellens övre halva.

Text av: morf

I senaste matchen förlorade laget mot SpecialAttack som i sin tur vunnit en jämn match mot just Chaotic Community. En spännande match är att vänta med andra ord. Vinner n-wave båda kartorna går de upp på fjärdeplats fem poäng efter norsk-svenska broder.

Badlands är först ut där scouter är nyckelspelare, Tocsix och Deux borde stå sig bra mot krol och psycho. Northwave som är obesegrade på kvällens andra karta Well i ETF2L sedan en säsong tillbaka har statistiken i ryggen men ryssarna kan överraska.

Tocsix

Med tanke på att du och Deux spelat väldigt lite tillsammans till skillnad från många andra scoutpar på denna nivån. Hur väl tycker du att ni står er i konkurrensen?

-”Det brukar faktiskt gå väldigt bra mot andra scouts i div-2 nivån. Deux har lärt sig väldigt fort och har lätt att följa mina instruktioner.”

Hur ser du på matchen ikväll, kommer det matchas något särskilt från din och Deux sida på Well?

-”Angående Well så är det inte riktigt en scoutmap och framförallt inte en jag ock Deux är jättevassa på. Men generellt sett så brukar vi inte ha några större problem på Well.”

Hur har ni försökt kontra era ”svagheter” på Well som scouter?

-”Vi ska spela taktiskt.”

Voff

Tror du att Northwave är redo att ta en kvalplats under deras första säsong i ETF2L:s division två? Hur realistiskt är ett sådant mål?

-”Visst finns möjligheten till en eventuell kvalplats, kan dock säga att vi inte satt vårt mål så högt utan vi ser mer denna säsong som en inkörning. Vi har ju som de flesta vet en så gott som en helt ny lineup och det kvarstår fortfarande en hel del samarbete innan vi är riktigt framme.”

Hur har ni kunnat anpassa er så pass bra efter den division ni har spelat i? Ni har ju trots allt flyttats upp en division per säsong vilket är minst sagt imponerande.

”Vi körde stenhårt från början på att bara nöta mot lag som vi själva ansåg spela på en högre nivå än oss, det har funkat bra och vi försöker att hålla oss till den taktiken.”

Då Well är en av de mindre spelade samt mindre omtyckta banor, hur har ni förberett er inför matchen?

”Vi började säsongen med att värma inför denna match med en hel del spelande på Well, dock så blev ju denna match framflyttad X antal gånger. Vi försöker dock hålla oss till en taktik, citerar Mavve, ”taktik Stridsvagn”. Vi har mött Chaotic Community ett antal gånger tidigare och för det mesta så har vi lyckats väldigt bra med ett par vinster mot ryssarna. Dom har dock nyrekryterat TroX som tidigare spelat i RAGE.Multigaming där han helt klart var en ”Carrier”. Men vi har alla möjligheter att vinna ikväll bara vi gör bra ifrån oss och spelar som ett lag.”

Tack för de svaren, då önskar vi Tocsix, Voff och co. lycka till ikväll (:

Matchen går av stapeln 21:15, information om SåsTV kommer så fort vi får reda på det. Se även Onlinegamers matchsida.

Northwaves lineup

 • Deux
 • m00n
 • Marjasin
 • Mavve
 • Tocsix
 • Voff

Chaotic Communitys lineup

 • goose
 • hamster
 • krol
 • pala4
 • psycho
 • TroX

Jävla Noobs: Intervju med Larsa – Shahin – Fossen

2010-03-06 | By | 37 Comments

Alla har hört talas om Appe, Weqo, Ryb, Byte och Bybben. Det finns säkert någon som har hört knystas något om Sajh, Pedman och Marjasin också. Men sen när man börjar kika nedåt i divisionerna börjar man undra. Vilka är dom där egentligen? Dom där jävla noobsen som spelar under division 2. Det är det vi ska ta reda på nu.

Luden gentleman

Snabbfakta
Namn: Martin
Ålder: 16 år
Mainklass: Soldier
Skillnivå: Mid-

Den vida berömde Lars Ludén från Lokalen. Hett eftertraktad av många, men det blev Swedish Gentlemen som drog det gyllene strået, och gav Larsa ett hem i Division 4C.

Berätta kortfattat om din TF2-karriär

-“Spelade Lokalen pub och sen blev bättre och bättre. Blev sen intresserad av competetivt spel och gick med i den underbara klanen Unaimed.”

Vilka klasser spelar du helst, och vilka är dina främsta styrkor?

-“Spelar Soldier/Demo helst, och mina främsta styrkor skulle jag säga är att kunna sikta aningen med raketbössan.”

Vad gör du när du inte spelar?

-“Kompisar, eller sitter och tjockar mig framför tv’n.”

Har du någon förebild, eller mentor, i de högre divisionerna?

-“Fragga, eftersom han är så vrål-cool. Nej men ingen speciell.”

Vad är din målsättning i TF2?

-“Ha kul och lattja.

Vad är det roligaste med TF2?

-“När allt rullar på och det blir god stämning på Mumble.”

Shahen av Onlinegamer

Snabbfakta
Namn: Shahin
Ålder: 17 år
Mainklass: Scout
Skillnivå: Low+

Det var en gång en klan som hette Keso gaming. Där satta alla och spelade i godan ro, utom en. Han hette Shahin, och han satt mest och åt mat. Nu heter klanen Team Onlinegamer, men Shahin äter fortfarande.

Berätta kortfattat om din TF2-karriär

-“Tycker att min tf2 karriär var till en början ganska seg och det tog ett tag innan jag nappade på competetive TF2. Körde de första månaderna endast heavy på 32 pers servers och skämtade mest runt. Insåg då att jag istället vill bli bättre i spelet, börja köra mer seriöst etc. Det var då i keso som jag insåg att scout klassen är något för mig. Kände mig väldigt ovan i början, men jag gav det ändå en chans och tränade så mycket jag kunde och nu i efterhand känner jag att verkligen kan klämma ut det bästa ur spelet :).”

Vilka klasser spelar du helst, och vilka är dina främsta styrkor?

-“Jag kör självklart scout som nummer ett klass. Heavy är en gammal favorit som gärna körs. Tycker min främsta styrka ligger i mitt aim.”

Vad gör du när du inte spelar?

-“När det inte körs tf2, är det plugget, vännerna, gymet och tennis som gäller.

Har du någon förebild, eller mentor, i de högre divisionerna?

-“Min förebild är nub on a mission. Tidigare mentor var rikke från jägarna.”

Vad är din målsättning i TF2?

-“Att komma upp i en div 3-4 nivå med scoutklassen.”

Vad är det roligaste med TF2?

-“Det roligaste med TF2 är att tillsammans spöa skiten ur motståndarna!”

Fraggar i tre dimensioner

Snabbfakta
Namn: Mikael
Ålder: 27 år
Mainklass: Soldier
Skillnivå: Low

Fossen från 3D är inte bara en hygglig prick. Han är dessutom utnämnd till Årets Svensk (S6) av Onlinegamers läsare, och det är inte att förringa.

Berätta kortfattat om din TF2-karriär

-“Började i småland online, blev admin å reserv-medic där. Gick med i senare sweden online JR som andra-lag, som solly/heavy. Sedan har det rullat på. Ozone ville ta över exhale då blev jag å några till ansvariga i det laget, som efter några namnbyten blev 3D. Börjar närma mig 600 dagar på ETF2L. Drar ihop med jeppe lasset i kanske sveriges äldsta klan nu när jägarna droppat, och aktivaste klan. Långt ifrån den bästa men vi har nog fan nästan roligast :D. Det e fortfarande målet även nu efter det att vi har lämnat eXhale. För första gången står på egna ben.”

Vilka klasser spelar du helst, och vilka är dina främsta styrkor?

-“Klass jag helst spelar varierar på motstånd å medspelare om man får säga så :D men i 3D e det solly å heavy som gäller. Tror ändå det e solly som jag spelar helst, då jag nästan träffar oftare än att jag missar, vilket gör solly till en bra klass, eller spraya med heavyn. Mina styrkor e svårt då jag inte e en “topp”-spelare men känner att jag e bra på att få ut max av mina spelare, å håller koll på hela laget under matcher så jag skriker en del..he he.”

Vad gör du när du inte spelar?

-“Har ju ett jobb som tar mer tid vissa veckor än andra, men oftast e det lite sport-aktiviteter dricker öl med några eller umgås med frugan. tror mig leva ett svensson-liv på många sätt.. ;)”

Har du någon förebild, eller mentor, i de högre divisionerna?

-“Förebilder hmm.. jo där finns det en hel del faktiskt, alla på sitt sätt. Började ju lira på gamla småland online för 100 år sedan å av dom som lirade där finns det i dag en hel del lirare i högre divisioner. Men att sätta namn på alla skulle bli svårt. Hela Nwave å jÄgarna e ju spelre som man klart ser upp till å gillar att spela med. Menar, alltid lär man sig något nytt. Mentor vet jag inte om jag har men många spelare som jag lyssnar på å “härmar” eller försöker i alla fall, det har jag. Dice e ingen spelare men han e en man som jag på alla sätt ser upp till.”

Vad är din målsättning i TF2?

-“Min målsättning just nu e att fotsätta med 3D som  en av sveriges mest aktiva klaner i alla fall. Då jag vet att alla vi älskar att spela, gärna mot för bra motståndare i E-sportheaven WP ETF2L, kanske även ID-utmaningen om den drar igång. Faktiskt tittat lite på ESL till nästa säsong å där tror jag att all min kraft kommer att ligga. Lördags-förmiddagar å söndagar drar vi igång bakfylle-mixar, för det kommer jag inte sluta med förens intresset e slut. I slutandan kunde svaret på denna frågan blivit kort målsättning = att hela tiden ha jävligt kul.”

Vad är det roligaste med TF2?

-“Gillar nästan alla männsikor runt denna cirkusen, om man får kalla det så. Gillar helt enkelt att umgås med TF2-folket och spela ett enligt mig väldigt varierande spel. Menar vem har inte kört engy i en timme för att inget annat funkat, å njutit av alla kills man får för att sitta å slå med sin skiftnyckel utan skill å aim bara dödat? :D det gillar i alla fall jag.”

Våra gamla hjältar – Gibb – Stealthy – Lezek

2010-03-05 | By | 5 Comments

Onlinegamer gör här en intervjuserie med gamla tiders TF2-hjältar. Vad gör dom nu, var är dom, vad spelar dom? Vad vet dom om dagens TF2-community, och bryr dom sig alls? Det tar vi reda på här. No stone left unturned. No mercy.

Gibba lite bara

Snabbfakta
Namn: Emil
Ålder: 24 år
Klasser: Soldier
IRL: Medic

På den gamla goda tiden var det Kompaniet som regerade. Det är med stor glädje vi kan presentera Gibb!

Berätta kortfattat din TF2-historia från start till slut.

-“Jag startade Kompaniets TF2-sektion vid release, drog ihop en riktigt vass lineup med gamla Quakespelare och så började vi spela ihop oss. Det gick väl rätt bra, vi hade riktigt kul när allt kändes fräscht och hoppfullt! Vi spelade egentligen aldrig speciellt taktiskt eller så, Team Deathmatch stuket för det mesta med några få förutbestämda saker vi höll på. Det var roligt nästan så länge det varade!”

Varför slutade du med TF2?

-“Många orsaker, framförallt för att det kändes som att Valve inte stödde tävlingsspel speciellt mycket. TF2 kändes också lite begränsat och gammalt för oss efter de månader vi spelat. Det kändes som modifierad Q3 TDM med sämre maskineri ungefär. När det inte heller fanns bra prispengar eller liknande att satsa på, och vi inte tyckte det var speciellt roligt längre då la vi av helt enkelt.

Vi kom till ett läge där själva spelandet blivit rutin och småtråkigt, dessutom hade många av våra motståndare börjat bli väl så ihopspelade vid denna tid, de kom med jobbigheter som att spela taktiskt, tight och dessutom inte missa hela tiden!

Så vi stod inför ett val att antingen satsa ordentligt och börja implementera riktig teamplay och taktik, anstränga oss för att trimma vår sync/timing och att överhuvudtaget plocka upp vårt spel en nivå. Eller lägga av. Vi valde att lägga ned då vi inte såg några större möjligheter att satsa på “elitnivå”, det vill säga vinna en del prispengar och känna den riktiga LAN-pulsen som bara ett CPL / motsvarande event kan frambringa.”

Vad gör du nu för tiden? Spelar eller jobbar?

-“Jag studerar till läkare. Självklart spelar jag fortfarande FPS, det är så fruktansvärt roligt och dessutom kanonbra avkoppling från studierna.”

Vad spelar du då?

-“Just nu spelar vi i Kompaniet Global Agenda. Det är en typ av MMOFPS som liknar Planetside en del. Till skillnad från många andra liknande spel krävs det mycket färdighet, inte speciellt mycket nötande av levels, och det har en stark fysikmotor och nätkod (UT3). Om utvecklarna HiRez klarar av utmaningen att lägga till innehåll och göra balanseringsarbetet bra så kan detta bli en stor hit för alla anhängare av bra lagspel.”

Håller du fortfarande koll på TF2-communityt?

-“Nej det gör jag inte.”

Är comeback utesluten?

-“Om du menar elitsatsning på e-sport så är det inte uteslutet, rätt spel, rätt gäng och rätt tid så smäller det. Men TF2 känns avklarat för min del. Däremot tycker jag det är kanon att det verkar ha blivit fler lag och liknande som håller igång. TF2 är i grunden ett väldigt bra spel.

Jag anträffas i Global Agenda ifall det är någon som vill kriga lite!

Väl mött, gibb – Kompaniet”

Svår att hitta

Snabbfakta
Namn: Nigel
Ålder: 20 år
Klasser: Scout
Synlig på radar: NEJ!

En av de bästa scouterna Storbritannien nånsin vaskat fram. Vad gör han nu? Det ska vi få veta nu. Möt Stealthy!

Berätta kortfattat din TF2-historia från start till slut. / Could you quickly sum up your TF2 carreer?

-“I played Team Fortress 2 for fun the day it came out. I played it solid everyday when I was at univerisity and was not very intrested in joining a clan at the time. I just didnt think Team Fortress 2 was going to be a very serious competitive game. However I noticed a community starting and clans forming left, right and centre. Anyway my first clan i joined was WOTR. I asked to join them because before that i knew a few of them years ago from Team Fortress Classic and also played around with them in fortress forever. We went to a few lans in britain with small prize money, i35 and i36 i think? Not entirely sure. Both our trips to these events we took first place and a small pot of prize money, obviously the competition that took place in these events were hard because the majority of the big teams were not able to come over to compete as prize money was not worth it- however was still an experience and a great laugh.

As Team Fortress 2 started to get alittle more serious multigaming orgs started offering our team leader X-Man places in their teams. We refused loads and we were very indepenant as a team, and we were never intrested in getting taken over. We finally did as we needed more funds for a few more lans we wanted to attend. SO Team-Coolermaster offered us a good deal and we attending PCG and another lan event. So I’ve really only been with one clan my whole TF2 career. I also played in the national team.”

Varför slutade du med TF2? / Why did you leave TF2?

-“I dont entirely know why I left. I really did love playing public but more so clan matches all the time, it never got boring. The guys that played along side me in WOTR/TCM were also what really kept me going, they were a laugh. I dont think I could have been with any other clan if i left them, they really made it for me. I think i started to loose intrest after PCGamer Showdown thingy. I just lost intrest and univerisity and work was taking over. Also I was getting alot more serious in my relationship with my girlfriend and they then started to take priority over my gaming career.”

Vad gör du nu för tiden? Spelar eller jobbar? / What are you up to these day? Working, gaming?

-“I mainly work at the moment as i have now finished univerisity. I also spend alot of time with friends and my girlfriend. So I really have no time to spare to play Team Fortress 2 competitively or on public. When I do have time to myself i mainly just relax and watch tv which is very rarely. However i do still play games- Casually that is, usually just play Fifa 10 on the xbox or MOD2.”

Håller du fortfarande koll på TF2-communityt? / Do you still keep an eye on the TF2 community?

-“Not at all, every month or two i will have a little browse of the ETF2L forums and still see the occasional people i remember. But apart from that not atall, i dont know anything about the scene anymore.”

Är comeback utesluten? / Is there any chance we will see a comeback from you?

-“Unfortunately i think thats me done with Team Fortress 2 as much as I did love it, I don’t think I could put in the hard hours to play high up the ladder competitively again, because thats where i liked it the most when I played, when there was compeitition. You might see me once a year on public playing with my brother fishbus.”

eller den här: Stealthy Scout Vs Pandemic/FragD

Lezek

Snabbfakta
Namn: Pontus
Ålder: 26 år
Klasser: Medic
Om han är Batman, vem är Robin?: Weqo

Som medic var han frukad för sin dödlighet med sågen. Killen ville ju inte dö liksom. Vad gör man? Det gick i alla fall rätt bra tills han la av.

Berätta kortfattat din TF2-historia från start till slut.

-“Jag började faktiskt spela Quake Wars men på rekommendation utav weqo så var jag tvungen att testa TF2. Jag började spela lite som soldier men insåg ganska fort att min aim som i alla andra FPS spel inte var direkt lovande:) Så jag provade medic en del public och spela en hel del med gibb. Spelade en del pcw standins med kompaniet då man kunde spela 2 medics och då var det jag och biermann som lekte loppan.

När reglerna slog igenom att det var 1 medic som gällde så valde jag mig då att söka vidare. Började spela en del med russi och RX så skapade vi swein. Spelade där ett tag för att sedan tillsammans med killarna i m/ (ins, sommie) så skapade jag, russi samt sommie syre.

Det var då vi stötte på glufse och bybben. The dynamic duo, och så rockade vi loss ett tag tills vi började spela för excello. Då vart det helt plötsligt krav så vi la ner  pga inaktivitet. Efter excello började jag spela en del för lite olika lag mest som standin för att sedan slå rötterna i j för att dom var så jävla klockers. Pace är förtfarande med i mina drömmar ;) Det är iofs sommie med :D”

Varför slutade du med TF2?

-“Jag slutade lira TF2 pga att jag införskaffade mig en dam som jag flyttade ihop med. Det tar en del av krafterna att hålla både frugan och spel-reflexerna i topp.”

Vad gör du nu för tiden? Spelar eller jobbar?

-“Nu förtiden spelar jag inte så mycket. Spelade en del WoW på casual basis men nu är jag så jävla trött på det spelet att jag inte klarar av att starta det. Spelar lite HoN ibland men ytterst sällan. När jag inte gör detta så jobbar jag och sliter och försöker hålla mig på damens goda sida. Då vi även jobbar ihop så är det än lite jobbigare att vara på den sidan :D”

Håller du fortfarande koll på TF2-communityt?

-“Jag håller ingen riktig koll på det längre. Brukar läsa lite på OG ibland och se vad som har hänt. Sen även då jag träffar weqo så brukar vi snacka lite om det. mest jag som frågar då vad som händer. Saknar ju TF2 en del ibland faktiskt :)”

Är comeback utesluten?

-“Ja du. Skulle mer än gärna vilja säga ja på comeback-frågan. Men i nuläget har jag så fruktansvärt mycket att stå i både på jobbet och i hemmet så i nuläget kan jag inte se någon comeback. Ställer dock upp lite här och var om jag har tid och någon behöver en sjukt rostig helare :P”

Onlinegamer gör här en intervjuserie med gamla tiders TF2-hjältar. Vad gör dom nu, var är dom, vad spelar dom? Vad vet dom om dagens TF2-community, och bryr dom sig alls? Det tar vi reda på här. No stone left unturned. No mercy.

Gibba lite bara

Snabbfakta
Namn: Emil
Ålder: 25 år
Klasser: Medic
IRL: Medic

intro

Berätta kortfattat din TF2-historia från start till slut.

Jag startade Kompaniets TF2-sektion vid release, drog ihop en riktigt vass lineup med gamla Quakespelare och så började vi spela ihop oss. Det gick väl rätt bra, vi hade riktigt kul när allt kändes fräscht och hoppfullt! Vi spelade egentligen aldrig speciellt taktiskt eller så, Team Deathmatch stuket för det mesta med några få förutbestämda saker vi höll på.
Det var roligt nästan så länge det varade!

Varför slutade du med TF2?

Många orsaker, framförallt för att det kändes som att Valve inte stödde tävlingsspel speciellt mycket. TF2 kändes också lite begränsat och gammalt för oss efter de månader vi spelat. Det kändes som modifierad Q3 TDM med sämre maskineri ungefär. När det inte heller fanns bra prispengar eller liknande att satsa på, och vi inte tyckte det var speciellt roligt längre då la vi av helt enkelt.
Vi kom till ett läge där själva spelandet blivit rutin och småtråkigt, dessutom hade många av våra motståndare börjat bli väl så ihopspelade vid denna tid, de kom med jobbigheter som att spela taktiskt, tight och dessutom inte missa hela tiden!
Så vi stod inför ett val att antingen satsa ordentligt och börja implementera riktig teamplay och taktik, anstränga oss för att trimma vår sync/timing och att överhuvudtaget plocka upp vårt spel en nivå. Eller lägga av. Vi valde att lägga ned då vi inte såg några större möjligheter att satsa på “elitnivå”, det vill säga vinna en del prispengar och känna den riktiga LAN-pulsen som bara ett CPL / motsvarande event kan frambringa.

Vad gör du nu för tiden? Spelar eller jobbar?

Jag studerar till läkare. Självklart spelar jag fortfarande FPS, det är så fruktansvärt roligt och dessutom kanonbra avkoppling från studierna.

Vad spelar du då?

Just nu spelar vi i Kompaniet Global Agenda. Det är en typ av MMOFPS som liknar Planetside en del. Till skillnad från många andra liknande spel krävs det mycket färdighet, inte speciellt mycket nötande av levels, och det har en stark fysikmotor och nätkod (UT3). Om utvecklarna HiRez klarar av utmaningen att lägga till innehåll och göra balanseringsarbetet bra så kan detta bli en stor hit för alla anhängare av bra lagspel.

Håller du fortfarande koll på TF2-communityt?

Nej det gör jag inte.

Är comeback utesluten?

Om du menar elitsatsning på e-sport så är det inte uteslutet, rätt spel, rätt gäng och rätt tid så smäller det. Men TF2 känns avklarat för min del. Däremot tycker jag det är kanon att det verkar ha blivit fler lag och liknande som håller igång. TF2 är i grunden ett väldigt bra spel.
Jag anträffas i Global Agenda ifall det är någon som vill kriga lite!
Väl mött, gibb – Kompaniet

NUMMER 2

Snabbfakta
Namn: Christoffer
Ålder: 23 år
Klasser: Scout
Favoritdrink: Lynchburg Lemonade

Intro

Berätta kortfattat din TF2-historia från start till slut.

1

Varför slutade du med TF2?

2

Vad gör du nu för tiden? Spelar eller jobbar?

3

Vad spelar du?

4

Håller du fortfarande koll på TF2-communityt?

5

Är comeback utesluten?

6

Räven

Snabbfakta
Namn: Magnus
Ålder: 25 år
Klasser: Scout
Bra på: Quake

Intro

Berätta kortfattat din TF2-historia från start till slut.

1

Varför slutade du med TF2?

2

Vad gör du nu för tiden? Spelar eller jobbar?

3

Vad spelar du?

4

Håller du fortfarande koll på TF2-communityt?

5

Är comeback utesluten?

6

Våra gamla hjältar – Osten – Glufse – Fojji

2010-02-24 | By | 8 Comments

Onlinegamer gör här en intervjuserie med gamla tiders TF2-hjältar. Vad gör dom nu, var är dom, vad spelar dom? Vad vet dom om dagens TF2-community, och bryr dom sig alls? Det tar vi reda på här. No stone left unturned. No mercy.

Sydostlig vind

Snabbfakta
Namn: Emil
Ålder: 25 år
Klasser: Medic
Healat mest: Pace

När man tidigt i sin karriär började märka av jÄgarnas krafter var en av ledstjärnorna Osten. Smidig, rent av vig, medic som älskade sin heavy-Pace. Han har varit borta från TF2 mycket länge nu, så… whats up Osten?

Berätta kortfattat din TF2-historia från start till slut.

-“Jag började spela i klan unsu! Riktigt härligt gäng killar, vi var on top of the world och sedan gick det vidare till jägarna, också ett rejält härligt gäng, mysigare att heala kan det inte bli. Sedan blev det ju NK med polare ifrån stan, många uberskillz här och man fick ståfräs nästan varje match.”

Varför slutade du med TF2?

“Började jobba och kom inte hem förns efter 6 om kvällarna villket inte dög så väl. Fler började skolan och fick vi strul med att få ihop folk. Några ville inte börja om med fler spelare och alla gick inte med på att öva med mercs, ni vet hur det är.”

Vad gör du nu för tiden? Spelar eller jobbar?

-“Jag spelar 24/7. Ibland äter jag.”

Vad spelar du då?

-“Inget klanspel atm, blir ofta Red Alert 3, StarCraft, Warcraft 3 och så klart lite TF2 public.”

Håller du fortfarande koll på TF2-communityt?

-“Inte så mycket på ligorna och topplagen, läser mest dej på onlinegamer och svettas till alla härliga fragfilmer. Blir inte mycket speccande dock.”

Är comeback utesluten?

-“Näerå jag tackar aldrig nej till en match! Spelet lär ha utvecklats en del sen sist men sånt gillar jag bara.”

Avslutar med Ostens famösa fragfilm där Pace öser sönder det stenhårda motståndet (Gladiatores) på Well, någon gång i tidernas begynnelse.

Mumsig scout som åt upp alla!

Snabbfakta
Namn: Christoffer
Ålder: 23 år
Klasser: Scout
Favoritdrink: Lynchburg Lemonade

Mitt i lunchrast frågar vi ut en av sveriges främsta scouts genom tiderna. Syre/Excello, Crack Clan/Power Gaming, svenska landslaget. Glufse!

Berätta kortfattat din TF2-historia från start till slut.

-“Jag var i början väldigt skeptisk till TF2, som inbiten TFC-lirare tyckte jag TF2 lät på tok för segt och jag har alltid sagt att jag aldrig ska spela ett FPS-spel där man inte kan bunnyhoppa, men efter att ha testat TF2 hos en polare (asker) så blev jag hooked. Började spela med IRL-kompisar och vi gjorde ett lag (QTFN) som bestod av: Glufse, bybben, asker, Grome och fire. Jag och bybben ville avancera och spela mer seriöst så vi båda gick med i klanen “m/” som senare blev Syre och sen upplockade av Excello. Efter det så tog jag en paus från TF2 och när jag kom tillbaka så hade bybben dragit ifrån Excello och joinat 4K, då kände jag att det var dags för mig att söka nåt nytt och kom i kontakt med Interrobang, jag spelade för Interrobang men var tvungen att ta en paus från TF2 (igen) för att flytta till Kalmar och fortsätta mina pilotstudier. Det som fick mig att börja spela igen efter det var ett samtal från Moose som frågade ifall jag ville följa med på PCG i England, det ville jag såklart och började spela igen. Vi blev officiellt Crack! Clan på PCG och det var där jag spelade tills jag slutade spela för några månader sen.”

Varför slutade du med TF2?

-“Jag var rätt less på TF2 och det var inget nytt spännande LAN i sikte, och för att vara ärlig blev hela UKeSA-grejjen ett jävla slag i magen. Med det menar jag att det floppade totalt och dom hade varken råd att betala ut “löner” eller prispengar. Det ryktades t.om. om att våningen ovanför lokalen där vi hade UKeSA-finalerna var en porrstudio, rätt exotiskt. Sen jobbar jag extra som bartender vilket inte klaffar så bra rent tidsmässigt med matcher och pcw’s.”

Vad gör du nu för tiden? Spelar eller jobbar?

-“Jag gör både och.”

Vad spelar du?

-“Jag spelar lite WoW (jag vet…). Dock bara med IRL-vänner och väldigt casual. Jag har precis flyttat ihop med flickvännen och för husfridens bästa så spenderar jag inte så mycket tid vid datorn.”

Håller du fortfarande koll på TF2-communityt?

-“Jag är inne på resupply lite då och då, men det har blivit mindre sen Power Gaming (gamla PG) slutade spela.”

Är comeback utesluten?

-“Självklart inte, jag är och kommer alltid vara en passionerad FPS-spelare.”

Räven

Snabbfakta
Namn: Magnus
Ålder: 25 år
Klasser: Scout
Bra på: Quake

Som kronan på hjorten avrundar vi med den som förmodligen kan sägas vara den bästa TF2-spelaren nånsin. Dock var karriären en aning för kort för att kunna seriöst belägga detta. Kompaniets scout känd som Fojji, landslagets scout under namnet bberry. Annars känd som quakespelaren Fox.

Berätta kortfattat din TF2-historia från start till slut.

-“Jag hade lite dötid mellan Quake3 och Quake4 och som gammal QWTFare, som hade väntat på TF2 sedan 1998, blev jag såklart sugen på att testa TF2. Jag hade inte planerat att spela i klan eller något, bara lattja lite. Sprang dock på lite gammalt folk från förr och blev övertalad att spela lite i Kompaniet. Det gick bra och vi var herre på täppan ett ganska bra tag. När Quake4 då kom så lade jag ner TF2 för att tävla.”

Varför slutade du med TF2?

-“Ville inte att det skulle ta tid från Quake4. Dessutom hade jag tappat intresset redan långt innan dess. Core-lineupen i Kompaniet som vi hade haft så kul med var splittrad och det fanns inte mycket som lockade inom TF2.”

Vad gör du nu för tiden? Spelar eller jobbar?

-“Jag försörjer väl mig på QuakeLive egentligen men jag har tänkt börja plugga osv. Om allt går som det ska så har jag tänkt bli flygledare.”

Vad spelar du?

-“Jag borde spela QuakeLive men det blir mest Heroes of Newerth.  Sen har jag pillat lite på StarCraft2 också men jag suger ganska mycket på det.”

Håller du fortfarande koll på TF2-communityt?

-“Inte för fem öre. Men jag tar en kebabtallrik då och då med weqo och han brukar fylla in mig. Verkar inte så spännande dock.”

Är comeback utesluten?

-“Fullständigt.”

Våra gamla hjältar – sQVEh, Sommie och skre

2010-02-23 | By | 7 Comments

Onlinegamer gör här en intervjuserie med gamla tiders TF2-hjältar. Vad gör dom nu, var är dom, vad spelar dom? Vad vet dom om dagens TF2-community, och bryr dom sig alls? Det tar vi reda på här. No stone left unturned. No mercy.

Carry sniper

Snabbfakta
Namn: Oskar
Ålder: 25 år
Klasser: Scout/Sniper
Kallas ibland: “Skruven”

Först ut är hb0das forna superscout/ultrasuper-sniper sQVEh som även vann en av onlinegamers snipercuper.

Berätta kortfattat din TF2-historia från start till slut.

-“Köpte spelet, började spela public vid sidan av lite andra spel. Därefter började jag gilla spelet skarpt och började leta efter klan. Hittade en Banan som jag började prata med, och det slutade med att jag hookade upp med hb0da (much love). Därefter har jag svängt lite fram och tillbaka ~div2. Fick avsluta min TF2 tid i hb0da igen vilket var riktigt trevligt.”

Varför slutade du med TF2?

-“Too much on my plate. Jobb, flickvän och andra intressen.”

Vad gör du nu för tiden? Spelar eller jobbar?

-“Jag har under den senaste perioden sökt jobb och skrivit på min Magisteruppsats i Systemutveckling. Dock så fick jag en heltidstjänst IGÅR faktiskt, så jag är riktigt riktigt glad över det. Mycket spel har det inte direkt blivit men jag väntar ihärdigt på StarCraft 2 och Battlefield Bad Company 2. Varav den förstnämnda är den absoluta favoriten, StarCraft var det spel som var min första kärlek.”

Håller du fortfarande koll på TF2-communityt?

-“Ja, lite. Av ren vana så tittar jag in på ETF2L och onlinegamer då och då. Men mycket mer än så blir det inte.”

Är comeback utesluten?

-“Den är totalt utesluten, finns varken tid eller lust.”

The original heavy

Snabbfakta
Namn: Ricky
Ålder: 25 år
Klasser: Heavy/Soldier
Ninja mode: Kendo

Vi gräver även upp Syre/Excello/Ubersexuals och inte minst svenska landslagets heavy; Sommie. Han har kallats the original heavy, världens bäste. Helt klart med rätta. Tidigt i TF2 var det nästan standard att ha en heavy i uppställningen, men då heavyn snabbt blev omodern kunde sommies lag fortfarande köra med den tunge, på grund av sommies otroligt höga prestanda. Dock har han nu lämnat oss, så var gör han nu?

Berätta kortfattat din TF2-historia från start till slut.

-“Jag började spela tf2 i open beta tillsammans med inS. Vi var båda intresserade av att spela kompetativt och sökte högt och lågt för en klan. Jag försökte få in en fot i kompaniet, som var starkast på den tiden, som tyvärr var fullproppade. Vi skapade slutligen en klan och spelade relativt framgångsrikt fram tills den ödesdigra stunden då vi slog ihop oss med kvarlevorna av syre.

I syre fick vi stor framgång och lyckades slutligen förgöra kompaniet i en final, samt bli rankade som europas bästa klan av någon tysk tf2-community. Syre gick över till MGO:t Excello, men på grund av bristfälligt intresse från båda parterna, lade klanen så småning om ned.

Efter syre/xlo anslöt jag mig med Duncs muntra män i Übersexuals, som så småning om kom att heta Trademark gaming. Även detta en misslyckad Klan/MGO-relation som slutade med ett abrupt avbrott. Slutligen så förvandlades Ubersexuals till Team Coolermaster, där vi frodades i ett par månader tills det att folk tappade intresset på grund utav att scenen låg i stiltje.”

Varför slutade du med TF2?

-“För att det var väldigt mycket samma-lika. Samma 3 klaner som kunde erbjuda motstånd på samma maps med samma spelare och samma taktiker. Dessutom verkade Valve alldeles för engagerade att göra TF2 till någon form av MMORPG emd random drops, stunvapen och annat jävla svammel, istället för att bättre på det kompetativa.”

Vad gör du nu för tiden? Spelar eller jobbar?

-“Just nu spelar jag lite League ofLegends med några IRL-polare. LoL, som det förkortas, är ett spel som grundarna av dota har utvecklat. Det är samma idé men mer fokus på teamplay. Mycket roligt spel, speciellt då vi toppar listorna med mitt lag! Sedan har jag något litet jobb och någon form av skola på sidan av det. Allt detta är bara något som skall hålla mig sysslsatt tills det ATT JAG FÅR MIN FÖRBANNADE BETANYCKEL TILL SC2 ARGHSGGHG HRBH.”

Håller du fortfarande koll på TF2-communityt?

-“Jag idlar fortfarande på några få ställen, men har ingen vidare koll på vem som spelar vart osv. Sitter mest och postar lolcats till gamla TCM-gänget samt det obligatoriska skitsnacket.”

Är comeback utesluten?

-“Comeback är inte uteslutet, men jag har alltid känt att min dator håller mig tillbaks i tf2, trots att den är långt över kraven. Jag har alltid haft problem med tearing och annat random-lag, trots att jag alltid kör med FPS-configs. Så just i skrivandets stund så känns det jävligt motigt att behöva gå tillbaks till laggeländet, även om jag saknar själva spelet och människorna…

..speciellt nu när soldiers verkar ha fått en raket som faktiskt färdas frammåt… om raketerna bara kunde börja bete sig som folk och sluta komma ut ur axeln på soldaten, så hade jag nog varit där! Något frikyrkligt påhitt från valve, det där.”

Crazy guy

Snabbfakta
Namn: Marius
Ålder: 23 år
Klasser: Scout
Level: 81 vestlenning

Vi hittar även den knäppe norsken från Stavanger. Galen på- och utanför plan kom han från ett stilla liv på svenska pubservrar nästan rakt in i Division 1-hetluften. Skre blev en erkänt superb scout innan han hastigt och lustigt gled ut ur scenen. Numera känd som en TF2-dodger.

Berätta kortfattat din TF2-historia från start till slut.

-“Kort og godt starta min delvis korte tf2 historie med massiv loking på de svenske,populære, public serverene lokalen. Tilbrakte uendelig med timer der som solider, helt til pappa gryzor ein kald og stormfull natt dukka opp med teppe og tak over hodet. Han hadde funnet ut denne lille norske pinâtaen hadde potensial! Og slik ble super skre født. Ble brått plukket opp av dunc’s knights og herfra og ut gikk det rimelig kjapt: übersexuals -> TMGamers -> Team Coolermaster -> quit.”

Varför slutade du med TF2?

-“Massivt stress; Mandag-torsdag + søndag, PCWER fra 19.00Cet-roughly 23.00cet kombinert med champions league, Premier league, irl fotball og kveldskift på jobb funka ikkje.”

Vad gör du nu för tiden? Spelar eller jobbar?

-“Spiller, jobber og leker student.”

Vad spelar du?

-“Har gått tilbake til den urgamle Action Quake 2 scenen, der vi har fått tilbake en god del oldschool gamers. Jobber på ICA – ALDRIG TOMT I HYLLAN!111”

Håller du fortfarande koll på TF2-communityt?

-“Jepp, idler med mine tidligere clanmates på priv chan (dunc w/crew), så får med meg i korte trekk hva som skjer.”

Är comeback utesluten?

-“Utelukka? nje, er alltid sugen på å spille, men liker bedre at tidene på pcw’er og lignende er mere fritt som i Action Quake 2. Uansett kommer jeg neppe tilbake på et anstendig nivå, og orker ikke loke i et mellomledd – må være noelunde god.”

Till nästa gång ska vi leta upp 3 nya skumma quitters att terrorisera med frågor.

Exxy intervjuar Psunfragga

2010-02-21 | By | 6 Comments

Exxy från klanen clever idiot black edition har intervjuat supermedicen/taktikern Psunfragga från Crack Clan angående deras uppflyttning till Div 2.

Här är hela intervjun:

Exxy: Thank you for taking time to give this interview. For those who might not have heard about you, do you mind introducing yourself?

Psunfragga: I’m currently clan leader of a team recently formed under the MGO Crack Clan, where we have been recently promoted to division 2. My main class has always been medic and I am currently the caller for my team. I’ve played in the past on roster with FakkelBrigade 2, however I have spent a lot of time playing as a merc for many well known teams during season 5/6. Outside of my team games, I’m a mentor for those who want to improve their game individually or as a team.

Exxy: The promotion to Division 2 in ETF2L was offered after your accomplishments in the recent cups hosted on E-sports Heaven, where you managed to beat the newly folded team Rockit who was playing at a Division 1 level last year, correct?

Psunfragga: I believe so, yeah. The promotions that occur are done under discussion with the league admins. We were approached by them and once the plans were outlined to us, it was discussed as a team and we took on the great opportunity.

Exxy: Even though this promotion happened, you played your first game of the season in ETF2L in Division 3 against the established finnish team vTroopers and managed to claim a quite one-sided victory. Do you think this was a even further proof to people that you have the capacity to play on a higher level than Division 3?

Psunfragga: I’m sure it influenced opinions as vTroopers were predicted as the firm favourites to win our division and for us to be the first team to fold. This week showed our team that we have the potential to succeed beyond our expectations and I hope that with recent events, it will be the boost in motivation needed to become a consistent and stable team.

There are always doubts casted with new teams, especially as we have picked up a two unknown scouts. Our team hopes to continue our steady improvement in the future.

Exxy: While we are on the subject of your roster. As you mentioned you are currently playing with two scouts that for most people come from an unknown past with Rocky coming straight out of Nicey-tf2 in Division 5 and Tom T@ilor coming, seemingly, from nowhere. But on your roster we can see two recognizeable names that seems to be inactive in your current roster: Jonni (famous from Fakkelbrigade) and FF63 (from Resistansen!), how come these players are not active in your current roster?

Psunfragga: I’m sure many have read the recent news post of Jonni stepping down from ETF2L admin duties due to real life events – it is for the same reason that he is currently inactive on our roster.

As for FF63 The Naked, he is still studying for schoolwork which means that he cannot guarantee every nights activity as we have agreed upon. FF63 is such a loveable person and we never want to let him leave us so we’ve tied him to our roster – you’ll see him playing on Mondays and Thursdays though!

Exxy: To get back to your scouts. How do you think their development has been, seeing as they are coming from the lower parts of ETF2L?

Psunfragga: The German Tom T@ilor has been playing with me for over a year, fresh from public play with great aim and lots of potential. At first he was playing medic, however when the opportunity of Crack Clan presented itself I approached him with the position of scout in good faith that he has the potential to be a hard hitting player within the team. With the time as medic under his belt and hopes to improve, it is already clear to us that he has improved week to week in our team and the consistency will only increase with harder opponents.

As for Serbian Rocky, he has always had good aim and was looking for a break out of the lower tiers of competitive TF2. Once a place opened up where a loyal scout was needed, there was no hesitation to give him the opportunity to play at a higher level in good faith. Both Tom and Rocky have played with each other for a while so there is some natural team play in place already – together they will improve and I hope they become will a formidable pair!

Exxy: As for your new division in ETF2L, do you see any clans as a particular threat, or are you confident that you can keep your momentum rolling and have a chance for a even higher promotion at the seasons end?

Psunfragga: It’s difficult to say to be honest. Having been promoted for less than 24 hours, I haven’t assessed the playing field yet as I originally had done with division 3. There is no doubt that there will be strong challenges ahead of us with long standing teams, but we will embrace the opportunity and try our hardest to improve our game. At a glance, we have friends in teams within division 2 to help us along the way with practising so we hope to make an impact.

Exxy:  Looking at the fact that you’re playing under the Crack Clan banner, an organisation that has been well recognized for its high level of competitive TF2 in europe, does it add on to any sort of pressure to perform at a higher level than people expect you to be at?

Psunfragga: It is well known that Crack Clan and PwR were originally the same organisation. When PwR formed, they took on the well known Finnish TF2 squad that contained Moose, thus leaving Crack Clan with their second team and community team. In a way, this has eased a lot of pressure from us to be compared within the name as its quite clear we’re a completely different team.

At the same time as a team we know that Crack Clan are capable of supporting high level players and thus there is a benchmark for us to aim towards. We are really thankful for the friendly atmosphere and warm reception by Crack clan.

Exxy: Earlier in the interview you mentioned that you’ve played with well known teams, among those are some higher level teams. Has the experiences with the higher level teams, or any teams for that matter, helped Crack Clan and its newer members out?

Psunfragga: Definitely. Having seen the game played at different levels and the many dramas that can occur, it has given better insight to what is needed to play  in a nice environment and how to handle situations. TF2 is my first game, I was and still am determined to put in a lot of effort learning to continually improve how its played and as leader, a lot is influenced into my team. Experience has shown me exactly what I want from comms from listening to top teams play to how to handle those who are trying to improve their individual skill.

Mentoring players and teams gives me experience to help our newer members make the adjustments to higher level of play – a helping hand. It is then up to them to step up and improve, something which I am continually trying my best to do as well. It goes without saying that I am really grateful to those who put up with my questions when I began picking up the heal gun – they know who they are.

Exxy: The latest match we could see you play as an official match would be the ESH-ASRock tournament where you faced off against TLR (former r@ts). You took a quite hard 5-0 blow during that match. Do you see that as a reason to improve greatly in some parts of the team, or was it a minor setback in a fast-paced development of the team?

Psunfragga: We were not playing with our main line up, not practised the map due to other league commitments and were already content in our placing for ESH. These factors contributed to such a steam roll game and it is already something that we have highlighted to ourselves. There is always room for improvement and I’ve already reviewed that game to reassess our weaker areas in order to make it a minor setback for future games. TLR are a strong team and they played well together – they deserved that win. In future, we aim to make a harder game for them!

Exxy: Dream team for TF2 as it is right now?

Psunfragga: Haha, it depends if I was playing or not! Zerox and Predz for scouts, Haunter and Haza for soldiers, Byte or Bash as demo and if possible Torden as medic! We need a 7v7 league with 2 medic limits to fulfil my dream.

Exxy: Do you prefer Kritz-mayhem or Uber-calmness?

Psunfragga: It depends on the situation, TF2 is a dynamic game. If I can trust my team and situation, I’m very comfortable with kritz mayhem – my demoman SANTA loves it. The uber calmness is what’s needed to win the games at times though! I would love to see more medics adopting the use of Kritz in games.

Exxy: A drunken night out, or A drunken night on public with gamerfriends?

Psunfragga: Time and a place! I’m not hugely keen on drunkenness in general to be honest. A night out is always a great opportunity to spend time with people you see on a daily basis and study with to catch up on gossip. Sometimes when its pouring with rain outside (Thank you English weather) you just don’t want to leave your blanket and stay in to yell “STAY BREEZY TEAM” when there’s a scout back capping you.

Exxy: Swedes, Norwegians, Finns, or Danes?

Psunfragga: Oh gosh, that’s not fair! Swedes are just awesomely friendly (and because my friend An Orange loves them), Norwegians because they seem like such party animals, Finns for their language looking so hard and great taste in music – there are some interesting Finnish people I’ve come to know through TF2, Danes make some good beer.

OG tackar Exxy för den exklusiva intervjun.

Dr. Leon intervjuad av rysk media!

2010-01-29 | By | 4 Comments

FakkelBrigade och Onlinegamers norrman Dr.Leon som nyligen kunde höras kommentera matchen mellan Broder och Teddybears har även synts i rysk media. Websidan TF2World.ru som är en lags resupply/etf2l/onlinegamer på ryska har intervjuat den 21-årige norrmannen.

Intervjun behandlar mest om Dr.Leon själv, om FakkelBrigades historia under 2009 och dess framtid, samt självfallet frågan: Vad tror du om TF2’s framtid?